Đồ án Kết cấu Bê tông CT dân dụng

ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP DÂN DỤNG

DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

Mã số: CEST 417

Số tín chỉ: 1 (1-0-0)

Số tiết: Tổng: 15;

Trong đó: LT: 0; BT: 0; TN: 0; ĐA: 15; BTL: 0; TQ, TT: 0;

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

- Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật xây dựng

- Học phần tự chọn cho ngành: Các ngành kỹ thuật công trình khác.

Phương pháp đánh giá:

Điểm quá trình : 30% (Đánh giá qua các lần thông bài)

Điểm bảo vệ đồ án: 70%

Điều kiện ràng buộc học phần:

Học phần tiên quyết :

Học phần học trước : SBVL; cơ học kết cấu; Kết cấu BTCT

Nội dung tóm tắt học phần:

Vận dụng kiến thức đã học trong môn học Kết cấu BTCT để thiết kế bản sàn BTCT toàn khối bao gồm : bản sàn, dầm phụ, dầm chính. Trên cơ sở mặt bằng sàn đã cho, sinh viên xác định chiều dày bản, tính toán tải trọng và nội lực, tính toán và bố trí cốt thép cho bản. Với dầm phụ, dầm chính : chọn kích thước, tính toán tải trọng và nội lực cho dầm (biểu đồ bao M và Q); tính toán và bố trí cốt thép cho các tiết diện, vẽ biểu đồ vật liệu. Đồ án được thực hiện theo tiêu chuẩn mới nhất về kết cấu BTCT TCVN 5574-2018.

Apply knowledge learned in subject reinforced concrete structure to design the monolithic concrete rib slab, include floor slab, secondary beam, main beam. Based on the given floor plan, students self-determine the thickness of the slab, load, and internal forces, calculate and arrange rebars for the concrete slab. For the secondary beam, the main beam: determine sizes, loads and calculate the internal forces of beams (including envelope graphs M and Q). The project is realized following the Vietnamese design standard on concrete and reinforced concrete structures – TCVN 5574-2018.

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:

Giáo trình:

[1] Sàn sườn bê tông toàn khối/ Nguyễn Đình Cống. - Hà nội: Xây dựng, 2012, 2015, 2016, 2017. (#000016571), (#000019480), (#000021025), (#000024496).

Sách tham khảo:

[1] Khung bê tông cốt thép toàn khối / Lê Bá Huế, Phan Minh Tuấn. - Hà nội: Khoa học và kỹ thuật, 2011. (#000015201).

[2] Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 – 2005, Tập 1/ Nguyễn Đình Cống. - Hà Nội: Xây dựng, 2007, 2015. (#000002087), (#000024497).

[3] Cấu tạo bê tông cốt thép/ Bộ xây dựng - Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam - Hà nội: Xây dựng, 2004. (#000012774).

[4] Kết cấu bê tông cốt thép: Phần cấu kiện cơ bản/ Phan Quang Minh chủ biên, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống. - Hà nội: Khoa học và kỹ thuật, 2012, 2013. (#000015209), (#000017234).

Nội dung chi tiết:

Giao đề bài và hướng dẫn chung

  • Buổi 2: Xong thiết kế bản sàn (có hình vẽ bố trí thép sàn)

  • Buổi 3: Xong thiết kế dầm phụ (có hình vẽ bố trí thép dầm phụ)

  • Buổi 4: Xong chọn thép phần dầm chính (có hình vẽ các mặt cắt bố trí thép dầm chính)

  • Buổi 5: Xong biểu đồ bao vật liệu dầm chính (có hình vẽ)

  • Buổi 6: Hoàn thiện thuyết minh tính toán. Thông bản vẽ lần 1

  • Buổi 7: Thông bản vẽ lần 2

  • Buổi 8: Ký nộp đồ án

Tài liệu môn học