Đồ án Kết cấu nhà Bê tông cốt thép

ĐỒ ÁN KẾT CẤU NHÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Design of Reinforced Concrete Building Structure Project

Mã số: CEST 457

Số tín chỉ: 1 (1-0-0)

Số tiết: Tổng: 15;

Trong đó: LT: 0; BT: 0; TN: 0; ĐA: 15; BTL: 0; TQ, TT: 0;

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

- Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật xây dựng

- Học phần tự chọn cho ngành: Các ngành kỹ thuật công trình khác.

Phương pháp đánh giá:

Điểm quá trình : 30% (Đánh giá qua các lần thông bài)

Điểm bảo vệ đồ án: 70%

Điều kiện ràng buộc học phần:

Học phần tiên quyết : Đồ án sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản loại dầm

Học phần học trước : SBVL; cơ học kết cấu; Kết cấu BTCT, Kết cấu nhà BTCT

Nội dung tóm tắt học phần:

Môn học giới thiệu cho sinh viên về cấu tạo, các bộ phận nhà khung BTCT toàn khối (và/hoặc lắp ghép) hướng dẫn sinh viên trình tự thiết kế một khung ngang của nhà khung BTCT bao gồm: xác định hệ chịu lực của nhà khung toàn khối theo các số liệu đã cho, lập sơ đồ tính toán khung, xác định nội lực và tổ hợp nội lực, tính toán, cấu tạo và thể hiện thép khung; Vận dụng các kiến thức của môn học kết cấu nhà bê tông cốt thép và dưới sự hướng dẫn của giáo viên, sinh viên làm đồ án theo số liệu được giao, trình bày và thể hiện các nội dung đã làm vào thuyết minh và bản vẽ để nộp bảo vệ. Đồ án được thực hiện theo tiêu chuẩn mới nhất về kết cấu bê tông cốt thép TCVN 5574-2018.

The course introduces students to the structure, components of a monolithic reinforced concrete building (and/or assembly), and guide the students to design a planar frame of a building: including determining the load-bearing structural members by the figures given, setting up the calculation free body diagram of plan frame, calculate internal forces and their combinations, frame design and detailed; Applying the knowledge of the subject Reinforced Concrete Building Structure and under the guidance of teachers, each student does the scheme according to his given data, shown all calculated content on calculation report and drawings for presentation and protection schemes. The project is implemented following the latest Vietnamese design code of design concrete and reinforced concrete structures TCVN 5574-2012 and the draft version of the standard TCVN 5574-2018.

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:

Giáo trình:

[1] Khung bê tông cốt thép toàn khối/ Lê Bá Huế, Phan Minh Tuấn. - Hà nội: Khoa học và kỹ thuật, 2011. (#000015201).

Sách tham khảo:

[1] Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356 - 2005. Tập 1/ Nguyễn Đình Cống. - Hà Nội: Xây dựng, 2007, 2015 (#000002087), (#000024497).

[2] Cấu tạo bê tông cốt thép //Bộ xây dựng - Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam. - Hà nội: Xây dựng, 2004. (#000012774).

[3] Kết cấu bê tông cốt thép: Phần cấu kiện cơ bản/ Phan Quang Minh chủ biên, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống. - Hà nội: Khoa học và kỹ thuật, 2012, 2013 (#000015209), (#000017234).

Nội dung chi tiết:

  • Buổi 1:

-Giới thiệu Đề cương học phần

-Giao đề bài và hướng dẫn chung

  • Buổi 2:

-Lựa chọn giải pháp kết cấu, lựa chọn tiết diện sàn, dầm, cột, vẽ MBKC tầng điển hình.

-Vẽ lại kiến trúc cầu thang bộ, chia lại số bậc theo chiều cao và bước nhà.

  • Buổi 3:

- Xác định tải trọng tác dụng vào khung trục 7. (Chú ý kể đến tải trọng mái tôn, xà gồ). Sơ đồ hình học, sơ đồ kết cấu khung trục 7.

  • Buổi 4:

-Xác định nội lực, tổ hợp nội lực khung trục 7. Tính toán và bố trí cốt thép cho dầm, cột khung và cấu tạo nút khung.

  • Buổi 5:

-Phương án kết cấu thang bộ, mặt bằng kết cấu thang và tải trọng tác dụng. Tính toán thiết kế các cấu kiện kết cấu thang.

  • Buổi 6:

-Tính toán thiết kế các cấu kiện kết cấu thang (tiếp).

-Hoàn thiện thuyết minh + Bản vẽ lần 1

  • Buổi 7:

-Hoàn thiện thuyết minh + Bản vẽ lần 2

  • Buổi 8: Ký nộp đồ án

Thể hiện

1. Thuyết minh (đánh máy)

- Tờ giao đề đồ án và tờ Nội dung thông đồ án có chữ ký của GVHD;

1.1 Thiết kế khung trục 3

- Lựa chọn giải pháp kết cấu gồm: Vật liệu, giải pháp kết cấu cho sàn và mái. Lựa chọn kích thước sơ bộ cho sàn, dầm, cột và vẽ mặt bằng kết cấu cho tầng điển hình;

- Lập sơ đồ hình học và sơ đồ tính toán kết cấu cho khung trục 3;

- Xác định tải trọng gồm: Tải trọng đơn vị; Tĩnh tải tác dụng vào khung (tầng mái và tầng điển hình); Hoạt tải tác dụng vào khung (hoạt tải 1, hoạt tải 2,…). Chú ý hoạt tải tiêu chuẩn hành lang và cầu thang lấy 3,0 kN/m2; Tải trọng gió tác dụng vào khung trục 3;

- Xác định nội lực (sử dụng chương trình tính toán kết cấu Sap hoặc Etabs cần chỉ rõ số liệu đầu vào và đầu ra) và tổ hợp nội lực cho dầm và cột khung trục 3;

- Tính toán cốt thép cho dầm và cột (cốt dọc và cốt đai) và tính toán và cấu tạo các nút khung, chiều dài neo, nối cốt thép;

(Chú ý: thuyết minh phải thể hiện đầy đủ các hình vẽ phục vụ tính toán)

1.2 Thiết kế kết cấu cầu thang bộ tầng điển hình

- Giải pháp kết cấu cầu thang bộ.

- Tải trọng tác dụng.

- Thiết kế các cấu kiện cầu thang bộ: Số liệu tính toán, sơ đồ tính, xác định nội lực, tính toán và bố trí cốt thép.

2. Bản vẽ A1 (vẽ bằng autoCAD)

- Mặt bằng nhà và mặt cắt ngang nhà với đầy đủ kích thước theo số liệu được giao (có thể thể hiện trong thuyết minh tính toán); chú ý vẽ lại mặt bằng và mặt cắt kiến trúc thang bộ, chia lại số bậc thang theo chiều cao và bước nhà;

- Mặt bằng kết cấu tầng điển hình;

- Chi tiết cốt thép cho khung trục 3; Các mặt cắt thể hiện chi tiết thép cho dầm và cột;

- Chi tiết các nút (có thể);

- Mặt bằng kết cấu thang bộ, Mặt bằng bố trí thép thang bộ tầng điển hình và chi tiết thép các cấu kiện thang.

- Bảng thống kê cốt thép; Các ghi chú cần thiết.

3. Hồ sơ nộp:

- Thuyết minh: A4 đánh máy, đóng quyển in 2 mặt, có đóng tờ giao đề số liệu đồ án (trang 1) và tờ Nội dung thông đồ án có chữ ký của GVHD (trang 2);

- Bản vẽ A1: Yêu cầu sinh viên ký vào bản vẽ.