Đồ án Kết cấu nhà thép

ĐỒ ÁN KẾT CẤU NHÀ THÉP

Steel Building Structure Project

Mã số: CEST 477

Số tín chỉ: 1 (1-0-0)

Số tiết: Tổng: 15;

Trong đó: LT: 0; BT: 0; TN: 0; ĐA: 15; BTL: 0; TQ, TT: 0;

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

- Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật xây dựng

- Học phần tự chọn cho ngành: Các ngành kỹ thuật công trình khác.

Phương pháp đánh giá:

Điểm quá trình : 30% (Đánh giá qua các lần thông bài)

Điểm bảo vệ đồ án: 70%

Điều kiện ràng buộc học phần:

Học phần tiên quyết :

Học phần học trước : Kết cấu nhà thép

Nội dung tóm tắt học phần:

Môn học yêu cầu mỗi sinh viên thiết kế các bộ phận chịu lực chính của một nhà công nghiệp bằng thép, bao gồm các bước: Bố trí mặt bằng kết cấu, hệ giằng, phương án kết cấu khung chịu lực; Chọn kích thước cấu kiện; Tính toán tải trọng tác dụng lên công trình; Lập sơ đồ tính toán; Tính toán nội lực các cấu kiện; Thiết kế các cấu kiện và chi tiết liên kết; Thể hiện trên bản vẽ A1.

This project requires students to design and calculate mainly structural components of an industrial steel building. It comprises below steps: Arrangement of the structural plane, bracing systems, proposing mainframes; Giving dimension of components; Calculation of the loads put on the constructions; Defining the finite element model; Calculation of internal forces, combining internal forces; Designing the components and connection details; Drawings.

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:

Giáo trình:

[1] Thiết kế khung, thép nhà công nghiệp/ Hoàng Văn Quang chủ biên, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Quốc Cường - Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật,2010. (#000023161)

Sách tham khảo:

[1] Phạm Văn Hội, Nguyễn Quan Viên, Phạm Văn Tư, Lưu Văn Tường, Kết cấu thép -Cấu kiện cơ bản, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2013 (#000023107);

[2] Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang, Kết cấu thép - Nhà dân dụng và công nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2011 (#000014788).

Nội dung chi tiết:

  • Chương 1:

-Giới thiệu Đề cương học phần

-Giao đề bài và hướng dẫn chung

1.1. Giao nhiệm vụ đồ án cho từng sinh viên

1.2. Chia nhóm SV và GVHD

1.3. Hướng dẫn trình bày thuyết minh và bản vẽ

1.4. Hướng dẫn xác định kích thước khung ngang

1.5. Hướng dẫn xác định tải trọng lên khung ngang

  • Chương 2:

2.1 Kiểm tra phần chọn kích thước và tải trọng khung ngang của từng sinh viên

2.2 Hướng dẫn thiết kế xà gồ mái

2.3. Hướng dẫn lập mô hình tính toán, xuất nội lực và tổ hợp nội lực

  • Chương 3:

3.1 Kiểm tra mô hình và bảng tổ hợp nội lực và xà gồ mái Hướng dẫn thiết kế xà gồ mái

3.2 Hướng dẫn chọn cặp nội lực để thiết kế cấu kiện

3.3 Hướng dẫn thiết kế cột

3.4 Hướng dẫn thiết kế xà

  • Chương 4:

4.1 Kiểm tra phần thiết kế cột và xà

4.2 Hướng dẫn thiết kế chi tiết liên kết của khung

4.3 Hướng dẫn thể hiện bản vẽ

  • Chương 5:

5.1 Kiểm tra thiết kế chi tiết khung

5.2 Kiểm tra bản vẽ lần 1

  • Chương 6:

6.1 Kiểm tra bản vẽ lần 2

Tài liệu môn học