Kết cấu nhà nhiều tầng

KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG

Multi-storey building structure

Mã số: CEST 448

Số tín chỉ: 2 (2-0-0)

Số tiết: Tổng: 30;

Trong đó: LT: 30; BT.... ; TN .... ; ĐA: .... ; BTL: .... ; TQ, TT: .... ;

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

- Học phần tự chọn cho ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp thuộc ngành Kỹ thuật công trình xây dựng.

Phương pháp đánh giá:

Điều kiện ràng buộc học phần:

- Học phần tiên quyết : Kết cấu BTCT, Kết cấu nhà BTCT, Kết cấu thép, Kết cấu nhà thép, Kết cấu BT Ứng suất trước, Động lực học công trình, Cơ sở thiết kế.

Nội dung tóm tắt học phần:

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: các khái niệm cơ bản, phân loại và đặc điểm kết cấu và thiết kế kết cấu nhà nhiều tầng; các nguyên tắc cơ bản về tính toán kết cấu; tải trọng và tác động lên nhà nhiều tầng; tính toán kết cấu nhà nhiều tầng; tính toán các cấu kiện cơ bản của nhà nhiều tầng: cột lêch tâm phẳng và lệch tâm xiên, vách BTCT, dầm chịu xoắn. Sau khi học xong sinh viên sẽ có kỹ năng về chọn lựa phương án kết cấu phù hợp cho nhà, lên sơ đồ tính, xác định và nhập tải trọng chính xác.

The course provides students with knowledge of basic concepts, classification and structural characteristics and design of multi-story building structures; basic principles of structural calculation; loads and impacts on multi-storey buildings; calculate multi-story building structure; calculate basic components of multi-storey buildings: axial and bi-axial columns, reinforced concrete walls, twisted beams; floor structure solutions. After completing the course, students will have the skills to select the suitable structures for the building, to define the calculated diagram, to determine and enter the correct load.

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:

Giáo trình:

[1] Phân tích kết cấu nhà nhiều tầng/ Nguyễn Tiến Chương. - Hà Nội: Xây dựng, 2017. [ISBN 978604821564] (#000022687).

Các tài liệu tham khảo:

[1] Kết cấu bê tông cốt thép: Phần kết cấu nhà cửa/ Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường...[và những người khác] - Hà nội: Khoa học và kỹ thuật, 2011. (#000015200)

[2] Kết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp/ Nguyễn Quang Viên chủ biên, Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang. - Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2011. (#000014788)

[3] Móng nhà cao tầng kinh nghiệm nước ngoài/ Nguyễn Bá Kế (chủ biên)...[và những người

khác]. - Hà Nội: Xây dựng, 2012. (#000016568)

[4] Kết cấu liên hợp thép bê tông: Dùng trong nhà cao tầng/ Phạm Văn Hội - Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2011. (#000015017)

[5] Tải trọng và tác động: Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 2737:1995. - Hà Nội: Xây dựng, 2011. (#000016285)

[6] Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574-2012/Viện khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng - Hà Nội: Xây dựng, 2015 [ISBN 9786048200916] (#000023126)

[7] Kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế : TCVN 5575-2012 //Viện khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng - Hà Nội: Xây dựng, 2014 [ISBN 9786048200916] (#000023129)

[8] Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà, Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật: TCVN 9386:2012/Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn [Tài nguyên điện tử] - Hà Nội, 2012. (#000023164)

Nội dung chi tiết:

  • Chương 1. Những khái niệm cơ bản

  • Chương 2: Tải trọng tác động lên kết cấu nhà nhiều tầng

  • Chương 3: Tính toán kết cấu nhà nhiều tầng

  • Chương 4: Tính toán cấu kiện bê tông cốt thép nhà nhiều tầng

Tài liệu môn học