Kết cấu nhà thép

TÊN HỌC PHẦN: KẾT CẤU NHÀ THÉP

Tên học phần tiếng Anh: Steel building structures

Mã sốCIC 467

Số tín chỉ3 (3-0-0) 

Số tiết:  Tổng: 45;  

Trong đó:   LT: 45 ;   BT.0 ;    TN 0 ; ĐA: 0 ; BTL: 0 ; TQ, TT: 0;  

Thuộc chương trình đào tạo ngành:

- Học phần bắt buộc cho chuyên ngành:  Kỹ thuật Xây dựng (Dân dụng & Công nghiệp)

- Học phần tự chọn cho ngành và chuyên ngành: Các ngành kỹ thuật công trình khác

Phương pháp đánh giá

Điều kiện ràng buộc học phần:

- Học phần tiên quyết :

- Học phần học trước: Kết cấu thép

- Học phần song hành: Đồ án kết cấu nhà thép

Nội dung tóm tắt học phần:  

Môn học kết cấu nhà thép cung cấp cho sinh viên khái niệm, nguyên lý thiết kế, phương pháp tính toán, tải trọng tác dụng và các chi tiết liên kết các công trình nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn và nhà nhiều tầng bằng thép. 

This subject gives students the concept, design principles, calculation methods, loads, and connection details of steel industrial buildings, large-span constructions, and multi-story steel buildings. 

Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo:

Giáo trình:

1. Nguyễn Quang Viên, Phạm Văn Tư, Hoàng Văn Quang, Kết cấu thép - Nhà dân dụng và công nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2011

Các tài liệu tham khảo:

Và các tài liệu, tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài có liên quan.


Nội dung chi tiết: 

Tài liệu môn học 

Giáo trình thư viện


Giảng dạy cho lớp S23-62CX (13/11-24/12/23): 

+ Thứ 2, thứ 4, thứ 6 tiết 1,2,3 (701-SG):  7h00-9h40